1. Informacje ogólne

  „Gra Miejska On-line” zwana dalej „Grą” ma na celu nawiązywać do historii i kultury miasta Mońki, zawierać elementy dotyczące ważnych wydarzeń z przeszłości, opisywać ważne z punktu rozwoju lokalnego osoby, miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem roli lokalnej kultury, amatorskiego ruchu artystycznego, dawnych i obecnych imprez. Proponowana gra w formie aplikacji internetowej ma być dla odbiorców formą rozrywki oraz budzić pozytywne skojarzenia. Jako nowa, innowacyjna forma komunikacji, chcemy aby angażowała mieszkańców niezależnie od wieku i wywoływała autentyczne emocje.

 2. Organizator i teren Gry
  1. Organizatorem Gry jest Moniecki Ośrodek Kultury zwany dalej Organizatorem.
  2. Gra realizowana jest na terenie miasta Mońki oraz w przestrzeni wirtualnej z okazji 55lecia nadania praw miejskich
 3. Patronat honorowy

  Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski

 4. Cel gry

  Głównym celem gry jest kształtowanie poczucia więzi z Mońkami. Próbą ukazania zwykłych miejsc w niecodzienny i inny ciekawy sposób. Upowszechnianie wiedzy nt. historii i dziedzictwa kulturowego miasta wśród uczestników. Uczestnictwo w grze ma wpływać na integrację społeczną z mieszkańcami i z otaczającą ich infrastrukturą. Wspierać i brać czynny udział w promocji walorów miejskich i turystycznych miasta Mońki.

 5. Uczestnicy gry
  1. W Grze może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku, wymagana jest rejestracja opisana w pkt 4.
  2. W Grę gra się indywidualnie.
  3. Zgłoszenie do gry odbywa się przez zarejestrowanie się na oficjalnej platformie gry pod adresem www.gra.kulturamonki.pl
  4. W przypadku osób niepełnoletnich rodzice/opiekun zobowiązani są do podania swoich danych kontaktowych w Zgłoszeniu. W przypadku osób niepełnoletnich rodzice/opiekuna zgodę na publikację wizerunku należy wydrukować i dostarczyć w ciągu 3 dni od rejestracji w Grze. (załącznik do karty zgłoszeniowej nr 1 do pobrania na www.gra.kulturamonki.pl.).
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Graczy niezgodne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
  6. Ze względu na sytuację w kraju spowodowaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 organizator apeluje o przestrzeganie aktualnie obowiązujących obostrzeń w przestrzeni publicznej podczas udziału w grze.
  7. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić respektowanie jego postanowień podczas rejestracji na w/w platformie cyfrowej.
 6. Zasady gry
  1. Gra zostanie przeprowadzona 01.10.2020 – 31.10.2021 na terenie miasta Mońki .
  2. Głównym tematem Gry będzie historyczna przestrzeń miejska miasta Mońki oraz aktualnie najważniejsze obiekty i będące niegdyś ważnymi miejscami dla ówczesnych mieszkańców naszego miasta.
  3. Do udziału w grze niezbędny jest komputer/laptop/smartfon lub tablet z podłączeniem do internetu (sieć Wifi lub sieć komórkowa)
  4. Z racji na panujące warunki epidemiologiczne w kraju gra będzie prowadzona w dwóch formach do wyboru:
   1. Gra mobilna.
   2. Gra stacjonarna.
  5. W przypadku udziału młodszych uczestników (poniżej 15 roku życia) gra stacjonarna musi być realizowana pod opieką pełnoletniego opiekuna.
  6. Głównym zadaniem uczestników będzie odszukanie w przestrzeni miejskiej wcześniej przygotowanych przez Organizatora Punktów Kontrolnych i wykonanie zadań z wybranej Gry (patrz Formy Gry).
  7. Pierwszym etapem Gry będzie rejestracja on-line oraz zapoznanie się z rysem historycznym miasta Mońki oraz kalendarium historii miasta.
  8. Po przejściu pierwszego etapu aplikacja automatycznie przeniesie uczestnika do pierwszego punktu kontrolnego (dalej zwanymi „Punkty kontrolne”) w Grze.
  9. Formy gry:
   1. GRA MOBILNA

    Rozpoczęcie gry w wersji mobilnej następuję poprzez wejście na stronę internetową www.gra.kulturamonki.pl. Po przejściu pierwszego etapu gry aplikacja przeniesie automatycznie przeniesie uczestnika do pierwszego Punktu Kontrolnego, gdzie będzie trzeba odpowiedzieć na 3 pytania związane z danym punktem kontrolnym. Warunkiem przejścia do następnego punktu kontrolnego jest odpowiedź na wszystkie pytania. W mobilnej wersji gry istnieje możliwość zdobycia punktów TYLKO za odpowiedź na pytania związane z danym miejscem.

   2. GRA STACJONARNA

    Start Gry w formie stacjonarnej zawsze następuje z pod Monieckiego Ośrodka Kultury, który jest pierwszym punktem kontrolnym w Grze. Po dotarciu w pobliże miejsca kontrolnego należy odnaleźć specjalnie ulokowaną planszę z kodem QR. Aby rozpocząć Grę należy zeskanować w/w kod lub wpisać unikatowy adres internetowy z planszy. Warunkiem przejścia do następnego punktu kontrolnego jest odpowiedź na wszystkie pytania. Na pytania można odpowiadać tylko po zeskanowaniu kodu QR lub wpisaniu adresu internetowego, który jest przypisany do danego punktu kontrolnego.

  10. Aby zdobyć dodatkowe punkty (możliwe tylko w formie stacjonarnej) należy udostępnić w mediach społecznościowych zdjęcie (zdjęcie punktu lub selfie z punktem) z dopiskiem #KulturaMonki, oraz oznaczyć oficjalną stronę Monieckiego Ośrodka Kultury – Facebook lub Instagram. Ilość przyznawanych punktów można sprawdzić w tabeli. (patrz tabela pkt. 10 regulaminu)
  11. Wygrywa Uczestnik, który odnajdzie wszystkie punkty kontrolne i zdobędzie największą ilość punktów.
  12. Jeśli kilku uczestników zdobędzie identyczną ilość punktów Organizator ma prawo wprowadzić do gry bonusowe Punkty Kontrolne aby rozstrzygnąć ostateczną kolejność.
 7. Warunki ukończenia gry
  1. Warunkiem ukończenia odwiedzenie wszystkich 26 Punktów Kontrolnych i wykonanie wszystkich zadań.
  2. Nie ma znaczenia czas, w jakim uczestnicy ukończą grę, jeżeli uda im się dokończyć grę w wyznaczonym terminie przez Organizatora.
  3. Decyzja Organizatora w kwestii dyskwalifikacji Uczestnika jest ostateczna.
 8. Nagrody
  1. Za pierwsze 3 miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.
  2. Uczestnicy, którzy odwiedzą wszystkie Punkty i dotrą do ostatniego Punktu, otrzymają nagrody – upominki ufundowane przez Organizatora.
  3. Nie ma możliwości wypłaty równowartości nagród w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin Gry znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora:
  2. Moniecki Ośrodek Kultury, ul. Białostocka 25, 19-100 Mońki lub na stronie internetowej www.gra.kulturamonki.pl
  3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie