1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług dotyczą usług świadczonych Moniecki  Ośrodek Kultury, w ul. Białostocka 25, 19-100 Mońki.
 2. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału w Grze Miejskiej On-Line, realizowanej  w ramach programu dotacyjnego Kultura w sieci finansowanego ze środków MKIDN.
 3. Szczegółowy opis dotyczący Gry jest w Regulaminie, który można znaleźć na stronie Monieckiego  Ośrodka Kultury.
 4. Osoby uczestniczą w Grze na podstawie formularza zgłoszenia udziału w Grze dostępnego na stronie www.kulturamonki.pl. Zgłoszenie udziału w Grze zawiera imię i nazwisko, mail oraz datę uczestnika Gry , a w przypadku osób niepełnoletnich dane kontaktowe Rodzica/opiekuna prawnego.
 5. Każda ze stron oświadcza niniejszym, że osoba podpisująca lub przesyłająca formularz w swoim imieniu została wyraźnie upoważniona do jego zawarcia i do związania każdej ze stron postanowieniami formularza i Ogólnych warunków, a także Regulaminu.
 6. Administratorem danych osobowych jest Moniecki Ośrodek Kultury, zwany dalej MOK ul. Białostocka 25, 19-100 Mońki, tel. 85 716 24 64, reprezentowany przez Dyrektora.
 7. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować drogą elektroniczną iod@kulturamonki.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania niezbędnej dokumentacji, w tym prowadzenia ewidencji osób związanej z realizacją projektu Gra Miejska On-Line, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO organizowanej w ramach programu dotacyjnego Kultura w sieci finansowanego ze środków MKIDN,
  • działań promujących MOK (zdjęcia oraz nagrania video i audio z udziału w grze, odbioru nagród) poprzez publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku osoby fizycznej, osób , na podstawie zgody – art.6 ust.1. lit. a.
 9. Przewarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe, które zamieszczone są w formularzu zgłoszeniowym.
 10. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współuczestniczące w realizacji gry.
 11. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia gry i rozliczenia projektu.
 12. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 14. W sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, zaś podanie danych dotyczących zgodny na publikację wizerunek jest dobrowolne. Brak zgodny na publikację wizerunku nie wpływa na możliwość uczestnictwa w grze.
 15. Każda zmiana warunków niniejszych Ogólnych warunków i formularza wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.